Rutiner för klagomål vid Friskolan Piggelinen

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Piggelinen gäller följande:

1. Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor.

2. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

3. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

4. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som rektor vidtagit finns en blankett för klagomålshantering på skolan. Det går också att maila till info@piggelinen.se och förklara med vad och varför man inte är nöjd med hanteringen av ärendet. Rektor kommer då inom två veckor bemöta synpunkterna och återkoppla till de som klagat.