Elevhälsan

För ditt barns hela skolgång

Vi är stolta över att ha ett så tillgängligt och kompetent elevhälsoteam på Piggelinen. Inom elevhälsan arbetar Lotta Bergström Svensson som skolsköterska, Jonas Isovaara som speciallärare, Sofia Fagerberg specialpedagog och Roger Engberg som är vår skolläkare. Vi har även tillgång till psykolog.

Vi finns dagligen tillgängliga för våra elever och pedagoger. Vi arbetar mycket förebyggande men finns också som ett stöd för våra elever när det gäller såväl kunskapsmässiga som sociala svårigheter. Vår skolsköterska genomför hälsosamtal och hälsokontroller, men hjälper även till med frågor som rör kost, hälsa och motion. Allt detta i nära samarbete med våra elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Elevhälsoteamet har kontakt med skolpsykolog och skolläkare minst en gång i månaden där man har möjlighet att lyfta och diskutera elevers psykiska och fysiska hälsa.

För kontakt med hela elevhälsoteamet mailar du: eht@piggelinen.se 

Skolsköterska 

Lotta heter jag som är skolsköterska på Piggelinen. Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälso-undersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Jag arbetar under Hälso- och Sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Skolsköterskan erbjuder även:

  • Hälsobesök år 1, år 3, år 5 och år 8
  • Vaccinationer år 1, år 5 och år 8 (ges enligt gällande barnvaccinationsprogram)

Specialpedagogisk kompetens  

Piggelinens specialpedagogiska kompetens består av specialpedagog och speciallärare och vi är en del av skolans elevhälsa. Vi arbetar bland annat med screening och uppföljning för att tidigt upptäcka elever som har eller riskerar att utveckla svårigheter. Vi gör även kartläggningar i vilka det kan ingå observationer, läs- och skrivutredningar samt matematikutredningar. Utöver detta ges stöd till annan personal samt riktade undervisningsinsatser.