Inställningar för kakor

Integritet är viktigt för oss, så du har möjlighet att inaktivera vissa typer av lagring som kanske inte är nödvändiga för webbsidans grundläggande funktion. Att blockera kategorier kan påverka din upplevelse på webbplatsen.

Acceptera alla kakor

Dessa kakor krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktionalitet.

Alltid
aktiva

Stäng rutan för inställningar

Dessa kakor låter webbplatsen komma ihåg val du gör och ger förbättrade, mer personliga funktioner.

Dessa kakor hjälper oss förstå hur väl webbplatsen fungerar, hur besökare interagerar med webbplatsen och om det kan finnas tekniska problem.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Integritet

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Exempel på moduler från Indus, likt de vi ska få i Lyckeby.

Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att använda webbplatsen samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

 • Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör ansökningar på vår webbplats och fyller i kontaktformulär. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress men också personnummer.
 • Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register.
 • Från webbplatsbesökare samlar vi in uppgifter från din webbläsare, till exempel vilken webbläsare du använder, vilken enhet och språk men även adress till den webbplats som du besökte innan, samt information om IP-adress.
 • Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

 • Vid bearbetning av ansökningar på vår webbplats.
 • Vid korrespondens om frågor och övrig information.

Tredje part

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund kommer dina personuppgifter eventuellt att lämnas ut till tredje part och då endast företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.

Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, interna system samt marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part

Dessa tredjeparter, som är belägna både inom och utanför EU/EES, är enligt följande:

 • Personuppgifter kan komma att delas med vår produktionspartner Webflow, Inc., som är belägen i USA, vid produktion och drift av webbplatser. Webflow följer GDPR.
 • Personuppgifter kan komma att delas med vår tjänstepartner Google Ireland Limited (G Suite/Google Workspace), som är belägen i EES, vid kontakt mellan användare och Friskolan Piggelinen. Google följer GDPR.

Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet eller så länge som vi är skyldiga enligt lag att göra detta. Därefter raderas eller anonymiseras dina personuppgifter. Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

 • Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.
 • Registerutdrag begärs ut av oss på Friskolan Piggelinen.
 • Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

 • Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Friskolan Piggelinen för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

 • I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

 • I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar

 • I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på antingen telefon eller e-post.

Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

Personuppgiftsansvarig

Emma Svanberg
Friskolan Piggelinen (Friskolan PANEA AB)
Organisationsnummer: 556726-0954
Arenavägen 4
371 55 Karlskrona
Blekinge län
Sverige
E-post: Skicka e-post till Emma Svanberg

Senast uppdaterad 2023-11-14.